Wyzwanie dla Ciebie – Nagana wobec katolicyzmu – Richard Bennett

26 maja 2018 r. Irlandia głosowała za usunięciem zakazu aborcji.  Aborcja jest pod względem moralnym zła. W oczach Boga jest to grzech. Biblia tak mówi o nienarodzonym dziecku w łonie matki: „Bo Ty stworzyłeś nerki moje: ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.[1]  Biblia mówi także: “Nie będziesz zabijać (tj. mordować).”[2] Zatem aborcja to zamordowanie nienarodzonego dziecka.
Przed 26 maja 2018 r. wielu ludzi było naprawdę zdziwionych nieobecnością Kościoła Katolickiego na referendum w sprawie aborcji.[3]  Z tego względu wielu napomina i gani papieski Kościół za to, że nie stawił się i nie zajął stanowiska po stronie nienarodzonych dzieci.
Ale może to być również okazja o historycznym znaczeniu. Być może Pan otwiera nam oczy na fałszywe obietnice Kościoła Katolickiego. Może to być okazja, aby znaleźć naprawdę zbawiającą łaskę tylko w Panu Jezusie Chrystusie, a nie w katolickich rytuałach albo sakramentach.
Mówię do ciebie, dlatego że w Panu Jezusie Chrystusie zależy mi na tobie. Nie cierpię katolickiego systemu, ale na tobie mi zależy. Moim pragnieniem jest abyś uwolnił się z niewoli rzymskiego katolicyzmu.

Katolicka indoktrynacja: Fałszywe nauczanie dotyczące zbawienia

Oficjalne nauczanie Kościoła Katolickiego znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego (1994).[4] Kościół rzymski odnosi się do Katechizmu w numerach paragrafów. W paragrafie 824 napisano:
„To właśnie w Kościele została złożona ‘pełnia środków zbawienia’. W nim ‘dzięki łasce Bożej osiągamy świętość.”[5]
Ale prawda jest taka, że Bożą łaskę można znaleźć tylko w Panu Jezusie Chrystusie, nie zaś w jakimkolwiek kościele. Słowo Boże mówi: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.[6]

Fałszywe katolickie nauczanie dotyczące kapłanów

„Kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom… Bóg potwierdza w górze to wszystko, co kapłani czynią na ziemi. Gdyby w Kościele nie było odpuszczenia grzechów, nie byłoby żadnej ufności, żadnej nadziei życia wiecznego i wiecznego wyzwolenia. Dziękujmy Bogu, który dał Kościołowi taki dar.”[7]
Pan Bóg nie dał żadnemu kościołowi kapłanów; wiemy o tym, bo w Nowym Testamencie nie ma o nich mowy. Poza Panem Jezusem Chrystusem, który zajmuje stanowiska proroka, arcykapłana i króla, jedyne odniesienie do kapłaństwa w Nowym Testamencie obejmuje cały lud Pański, nie zaś elitę kleru ustanowionego przez ludzi z papieskiego Rzymu. Apostoł Piotr mówi: „Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym; abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości[8]
Nowy Testament powierza przywództwo nad ludem Pańskim pastorom, starszym i diakonom. W związku z tym autorytet przypisywany w Kościele Katolickim kapłanom ustanawianym przez ludzi jest bezprawne.

Fałszywe katolickie nauczanie dotyczące sakramentów

„Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. ‘Łaska sakramentalna’ jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi”[9]
Łaska sakramentalna jest sprzecznością samą w sobie. Sakrament jest rytuałem, pracą wykonywaną przez katolickich kapłanów. Łaska jest Bożym darem, nie pochodzi z uczynków. „Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę; i to nie z was: Boży to dar: nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił”[10]
Całkowitą rozbieżność między łaską i uczynkami wyraźnie  pokazano w wielu tekstach Pisma, na przykład: „A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.”[11]  To bogactwa Bożej łaski ukazują Jego łaskawość. Fakt, że sam kochający Bóg zbawia – to jest pełne znaczenie Bożej łaski! A jednak Kościół Katolicki naucza:
Łaska jest pomocą, której Bóg nam udziela w odpowiedzi na nasze powołanie do stania się Jego adoptowanymi synami. Wprowadza nas ona w intymność życia Trójcy.”[12]

Biblijna dobra nowina o zbawieniu

Łaska nie jest zwykłą pomocą, jak określa to Kościół Katolicki. To Bóg wszelkiej łaski[13] powołuje mężczyzn i kobiety z ciemności świata do zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwienie jest darem kochającego Boga dla wierzącego człowieka. Zostaje mu przyznane na podstawie ukończonego dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu. Po prostu usprawiedliwienie to sprawiedliwy Boży osąd wierzącego człowieka uznający go niewinnym, jeśli chodzi o grzech, i sprawiedliwym pod względem moralnym, ponieważ zostaje mu przyznana sprawiedliwość Jezusa Chrystusa.
Ten osąd dokonany przez kochającego Boga jest możliwy, ponieważ usprawiedliwienie, uzyskane dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaje przyznane wierzącemu człowiekowi. Usprawiedliwienie jest przede wszystkim osądem człowieka wierzącego dokonanym przez Pana Boga. Jak mówi Pismo, wierzący jest “usprawiedliwiony darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.[14]
Usprawiedliwienie to sprawiedliwy osąd dokonany przez Pana Boga, aby pokazać, że On jest “sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”. Ten sprawiedliwy Boży osąd jest sednem nauczania Dobrej Nowiny o zbawieniu znajdującym się w Biblii.

Fałszywe zbawienie papieskiego Rzymu prowadzi do duchowego bankructwa

Pełny obraz procesu rzymsko-katolickiego zbawienia rozpoczyna się od nowonarodzenia, o którym mówi się, że ma miejsce podczas chrztu niemowląt. Chrzest niemowląt rzekomo obmywa z „grzechu pierworodnego”. Potem proces „zbawienia” to długa podróż przez siedem rzymskich sakramentów, z ofiarą mszy w centrum większości wydarzeń. W ten proces angażowane są dobre uczynki i święci. Jednakże punkt centralny jest zawsze postawiony na wewnętrzne moralne dobro człowieka, które należy stale pomnażać. Papieski Rzym twierdzi, że człowiek potrzebuje tego, żeby być na tyle dobrym, aby umrzeć w stanie “łaski uświęcającej”. Jeżeli człowiek nie żyje jak „święty”, musi spędzić czas w czyśćcu zanim być może trafi do nieba. Nauczanie papieskiego Rzymu nie gwarantuje zbawienia, nawet najbardziej oddanym katolikom!

Wniosek

Rozważ to wspaniałe podsumowanie biblijnej prawdy dotyczącej Chrystusa Jezusa i naszego zbawienia dzięki Niemu: „On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach[15]
Natomiast Kościół Rzymsko-Katolicki upiera się przy oferowaniu człowiekowi “procesowego” programu zbawienia przez „martwe uczynki”: jego system zasług, jego ciężar spowiedzi przed księdzem, który utrzymuje iż może odpuszczać grzechy, modlitwy do zmarłych świętych, czyściec i sakramenty. Wszystkie z tych martwych, i śmiercionośnych, rzeczy wyraźnie zaprzeczają całkowitej wystarczalności skończonego dzieła Pana Jezusa Chrystusa.
Niech trąba zabrzmi w Irlandii i na całym świecie biblijną dobrą nowiną.  Katolikom wątpiącym w Kościół Rzymski, niech zabrzmi odgłos gromów Pana z ostatniego rozdziału Biblii i niech poniesie się po całym świecie: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające[16] Dlatego mam ci coś do powiedzenia: zwróć się do Pana Boga tylko z wiarą, tylko przez łaskę  Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. A zbawienie oparte jest na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dla tych, którzy uwierzą tylko Jemu, „Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym”[17]
Jeśli Pan dotknął twojego serca swoją suwerenną łaską, proszę daj mi znać: rbennett@bereanbeacon.org.
Dziękuję,
Richard Bennett


[1]              Psalm 139:13
[2]              I Mojżeszowa 20:13
[3]              https://anglicanmainstream.org/the-catholic-church-is-absent-in-irelands-abortion-referendum/ uzyskano dostęp 4 czerwca 2018 r.
[4]              http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM  uzyskano dostęp 4 czerwca 2018 r.
[5]              Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydanie Drugie (1994: Watykan), paragraf 824. Wytłuszczenia moje.
[6]              1 Tymoteusza 2:5
[7]              Katechizm, paragraf  983
[8]              1 Piotra 2:9-10
[9]                Katechizm, Para 1129 (podkreślenie moje)
[10]            Efezjan 2:8-9
[11]            Rzymian 11:6
[12]            Katechizm, paragraf 1129, podkreślenie dodane
[13]            I Piotra 5:10, pobrano z tego wersetu
[14]            Rzymian 3:24,26
[15]            Hebrajczyków 1:3
[16]            Objawienie 18:4
[17]            Efezjan 1:6